شروع

راديو

عيسي كيست؟ شخصاً مسيح را بشناسيد فيلم زندگي عيسي زندگي پر از روح

مطالعه كتاب مقدس

بيش از يك نجار

هر روز براي شخص مسيحي، روز هيجان‌انگيزي خواهد بود به شرطي كه پر شدن از روح‌القدس را تجربه كند و هر لحظه از زندگي خود را در اختيار او بگذارد. كتاب مقدس به ما مي گويد كه سه نوع انسان وجود دارد: 

1- انسان نفساني
(كسي كه مسيح را نپذيرفته است)
< اما انسان نفساني امور روح خدا را نمي‌پذيرد زيرا كه نزد او جهالت است و آنها را نمي‌تواند فهميد زيرا كه حكم آنها از روح مي‌شود> ( اول قرنتيان 2 : 14 )
زندگي تحت كنترل نفس 
ن- نفس اماره بر زندگي شخص حكومت مي‌كند. 
V
- مسيح از زندگي خارج است.
l
- علائقي كه تحت كنترل نفس اماره مي‌باشند غالباً به اختلاف و نا اميدي مي‌انجامند.
2- انسان روحاني
(كسي كه بوسيله روح‌القدس كنترل و تقويت مي شود)
< ليكن شخص روحاني در همه چيز حكم مي‌كند . . . > ( اول قرنتيان 2 : 15 )

 

زندگي تحت كنترل مسيح
V- مسيح بر تخت زندگي شخص حكومت مي‌كند
ن- نفس اماره معزول شده است
 l- علائقي كه تحت كنترل خداي نامحدود هستند و با نقشه الهي هماهنگ مي‌باشند
3- شخص جسماني
(كسي كه مسيح را قبول كرده است، اما زندگي پيروزمندانه‌اي ندارد چون كه براي داشتن يك زندگي پيروزمندانه به كار و كوشش خود توكل دارد)

 

زندگي تحت كنترل نفس
ن- نفس اماره بر زندگي شخص حكومت مي‌كند 
V- مسيح معزول شده است.
l-
علائقي كه تحت فرمان نفس مي‌باشند غالباً به اختلاف و نااميدي مي‌انجامند.

<و من اي برادران نتوانستم به شما سخن گويم چون روحانيون ، بلكه چون جسمانيان و چون اطفال در مسيح ، و شما را به شير خوراك دادم نه به گوشت ، زيرا كه تا به حال جسماني هستيد چون در ميان شما حسد و نزاع و جدائيها است. آيا جسماني نيستيد و به طريق انسان رفتار نمي نماييد ؟ > ( اول قرنتيان 3 : 1 - 3 ) 

1- خدا براي ما مسيحيان يك زندگي متبارك و پرثمر تدارك ديده است.

عيسي فرمود : < من آمدم تا شما حيات يابيد و آن را زيادتر حاصل كنيد. > ( يوحنا 10 : 10 )
< من تاك حقيقي هستم و شما شاخه‌ها، آنكه در من مي‌ماند و من در او ، ميوه بسيار مي‌آورد. زيرا جدا از من هيچ نمي‌تواند كرد. > ( يوحنا 15 : 5 )
<اما ثمره روح, محبت و خوشي و سلامتي و حلم و مهرباني و نيكويي و ايمان(وفاداري) و تواضع و پرهيزكاري است كه هيچ شريعت مانع چنين كارها نيست. > ( غلاطيان 5 : 22 و 23 )
< ليكن چون روح‌القدس بر شما آيد قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان. > ( اعمال 1 : 8 )
شخص روحاني:
برخي از صفاتي كه در نتيجه توكل بر خدا در شخص ايجاد مي‌گردند به قرار زير مي‌باشند:

مسيح را محور زندگي قرار دادن

محبت
قوت يافتن بوسيله روح‌ القدس خوشي
آشنا ساختن ديگران با مسيح سلامتي
زندگي توام با دعاي موثر حلم 
درك كلام خدا مهرباني
توكل بر خدا نيكوئي
 اطاعت از خدا وفاداري

 ميزان آشكار شدن اين صفات، بستگي به اين دارد كه شخص تا چه حد در كليه امور زندگي خود بر خدا توكل نمايد، و همچنين به رشد او در مسيح بستگي دارد. كسي كه تازه با كار روح القدس آشنا شده، اگر نمي‌تواند مانند يك مسيحي مجرب كه ساليان متمادي در مسيحيت تعليم يافته و حقايق الهي آن را تجربه نموده، زندگي پرثمري داشته باشد، نبايد نگران و دلسرد شود. 
چرا اكثر مسيحيان به اين زندگي پرثمر دست نمي‌يابند؟

2- مسيحيان جسماول يوحنا 6:3 و 9
اني زندگي متبارك و پرثمر مسيحائي را تجربه نمي‌كنند.

شخص جسماني براي داشتن يك زندگي مسيحائي به كوشش خود اعتماد دارد:
الف- او يا درباره محبت و بخشش و قدرت خدا اطلاع ندارد، و يا اينكه آن را فراموش كرده است، (روميان 5 :8 - 10
عبرانيان 10 : 1 - 25 ; اول يوحنا 1 اول يوحنا 2 : 1 - 3 دوم پطرس 1 : 9 اعمال 1 : 8 ).
ب- در تجربيات روحاني وي، فراز و نشيب بسياري وجود دارد.
ج- او خود را درك نمي‌كند و مي‌خواهد آنچه را كه نيكوست انجام دهد، اما قادر نيست.
د- از توكل نمودن بر قدرت روح‌القدس براي داشتن يك زندگي مسيحايي، كوتاهي مي‌ورزد.
(
اول قرنتيان 3 : 1 - 3 ; روميان 7 : 15 - 24 ; 8 : 7 ; غلاطيان 5 : 16 -18 )


شخص جسماني:

برخي يا شايد همه صفات زير در زندگي شخص مسيحي ‌كه تماماً بر خدا توكل نمي‌نمايد ، آشكار مي‌گردند.

عدم اطلاع از ميراث روحاني خود افكار ناپاك
ناباوري حسادت
نافرماني حس مجرميت
عدم محبت براي خدا و ديگران نگراني ودلسردي
كاهلي ورزيدن در دعا روح انتقاد
اتكاء به شريعت نا اميدي
رغبت نداشتن براي مطالعه كتاب مقدس بي‌هدفي

مطابق اول يوحنا 2: 3 ; 3 : 6  و  9 ; افسسيان 5:5  شخصي كه اعتراف مي‌نمايد كه مسيحي است ولي در گناه بسر مي‌برد، ممكن است مسيحي نباشد ).

براي اينكه مطمئن شويد به مسيح ايمان داريد,  اينجا كليك كنيد.

سومين حقيقت جواب اين مسئله را مي‌دهد.

3- عيسي مسيح وعده داد كه در اثر پر شدن از روح‌القدس ، يك زندگي متبارك و پرثمر خواهيم داشت.

زندگي پر از روح‌القدس، زندگي اي است تحت اختيار مسيح، يعني او بوسيله قدرت روح‌القدس در ما زندگي مي‌كند.( يوحنا 15)
الف- مطابق
يوحنا 1:3-8  ,  يوحنا 1 : 12 ; كولسيان 2 : 9 و 10 ; يوحنا 14 : 16 و 17. شخص بوسيله كار روح‌القدس مسيحي مي‌شود. از همان لحظه يافتن تولد تازه، روح‌القدس همواره در شخص مسيحي ساكن است .
هر چند روح‌القدس در همه مسيحيان ساكن است، ولي همه آنها از روح‌القدس پر نيستند ( يعني بوسيله او كنترل و تقويت نمي‌شوند ).
ب- روح‌القدس منبع حيات پربركت مي‌باشد (
يوحنا7: 37-39 ).
ج- روح القدس آمد تا مسيح را جلال دهد (
يوحنا 15:1-16 ). وقتي كه شخص ايماندار از روح القدس پر مي شود، او شاگرد واقعي مسيح است.
د- مسيح در آخرين فرمان خود، قبل از آنكه به آسمان صعود نمايد، وعده فرمود كه روح‌القدس مي‌آيد و ما را براي شهادت دادن در نام او تقويت مي‌نمايد(
اعمال 1:1-9 ).
پس يك مسيحي چطور مي‌تواند از روح القدس پر شود؟

4- ما بوسيله ايمان از روح‌القدس پر (كنترل و تقويت) مي‌شويم؛ پس مي‌توانيم حيات وافر و پرثمري را كه مسيح به هر يك از مسيحيان وعده فرموده است تجربه نمائيم.

شما هم اكنون مي‌توانيد از روح‌القدس پر شويد به شرط آنكه :
الف-
با صميم قلب بخواهيد توسط روح‌القدس كنترل و تقويت شويد.
(
متي 5 : 6 ; يوحنا 7 : 37 -39 ).
ب- به گناهان خود اعتراف كنيد.
با ايمان خدا را شكر نماييد كه او تمام گناهان شما را آمرزيده است - يعني گناهان گذشته ، حال و آينده-چونكه مسيح براي شما مرد (
كولسيان 2: 13 - 15 ; اول يوحنا 1:1 تا 1:2-3 ; عبرانيان 1:10-17).
ج- بوسيله ايمان : پري روح‌القدس را از آن خود بدانيد مطابق:
1- امر مسيح : از روح پر شويد. 
< مست شراب مشويد كه در آن فجور است، بلكه از روح پر شويد > ( افسسيان 5 : 18 ).
2- وعده مسيح : 
وقتي كه مطابق اراده او دعا كنيم، هميشه ما را مستجاب مي‌فرمايد: < اين است آن دليري كه نزد وي داريم كه هر چه بر حسب اراده او سوال كنيم ما را مي‌شنود، پس مي‌دانيم كه آنچه از او درخواست كنيم مي‌يابيم > ( اول يوحنا 5 : 14 و 15 ).

براي پر شدن از روح‌القدس بايد با ايمان دعا كنيم.

چگونه با ايمان دعا كنيم تا از روح القدس پر شويم؟
ما فقط بوسيله ايمان از روح‌القدس پر مي‌شويم. دعاي حقيقي شما راهي است براي نشان دادن ايمان. مي‌توانيد به اين طريق دعا كنيد:
< اي پدر آسماني، به تو محتاجم. اعتراف مي‌كنم كه مطابق ميل خود و برخلاف خواست تو زندگي كرده‌ام؛ بنابراين بر عليه تو گناه ورزيده‌ام، تو را شكر مي‌كنم كه بوسيله مرگ مسيح بر روي صليب گناهانم را آمرزيده‌اي. حال بار ديگر از مسيح دعوت مي‌كنم كه بر تخت زندگي من بنشيند و آن را در اختيار خود بگيرد. مرا از روح‌القدس پر ساز چنانكه امر فرموده‌اي كه از روح پر شوم، و در كلامت وعده داده‌اي كه اگر با ايمان بطلبم خواهم يافت. اين را در نام عيسي مي‌طلبم. به منظور اظهار و ابراز ايمانم، اكنون تو را براي اينكه زندگي مرا در اختيار خود گرفته و آن را با روح‌القدس پر ساخته‌اي شكر مي‌كنم. >
آيا اين دعا بازگوكننده آرزوي قلبي شما مي‌باشد؟ اگر چنين است دعا كنيد و بر خدا توكل نماييد تا هم اكنون شما را از روح‌القدس پر سازد.
چگونه مي‌دانيد از روح‌القدس پر (كنترل و تقويت) شده‌ايد؟
آيا از خدا درخواست نموده‌ايد كه شما را از روح‌القدس پر سازد؟ آيا اطمينان داريد كه هم‌اكنون پر از روح‌القدس هستيد؟ به چه دليل؟ ( به دليل وفاداري خدا و اعتبار كلامش
؛عبرانيان 11 : 6 ; روميان 14 : 22 و 23.)
بر احسا سات خود اعتماد نداشته باشيد. شخص مسيحي بوسيله ايمان ( توكل ) به وفاداري خدا و اعتبار كلامش زيست مي‌كند. بگذاريد با ترسيم تصويري موضوع را براي خود روشن سازيم.
قطار زير، نشان‌دهنده ارتباط بين حقيقت (خدا و كلامش)، ايمان ( اعتماد ما به خدا و كلام او ) و احساسات ( نتيجه ايمان و اطاعت ) مي‌باشد (
يوحنا 21:14).
قطار با واگن و يا بدون واگن آخري ( احساسات ) حركت مي‌كند. 

حال اگر لكوموتيو را به عقب واگن آخري ببنديم و انتظار داشته باشيم كه واگن، لكوموتيو را بكشد، آيا انتظار و عمل ما عبث نخواهد بود؟  

به همين طريق ما مسيحيان نبايد بر احساسات خود اعتماد كنيم، بلكه اعتماد و اتكاء ما بايد به  خدا و كلام معتبرش باشد.

چگونه در روح سلوك نماييم؟
ايمان (توكل نمودن بر خدا و وعده‌هاي او) يگانه راهي است كه شخص مسيحي مي‌تواند به توسط آن، تحت كنترل روح زندگي كند. ماداميكه لحظه به لحظه در حال توكل نمودن بر مسيح بسر مي‌بريد ، زندگي شما داراي صفات زير مي‌باشد:
الف- زندگي شما بيش از پيش مثمرثمر خواهد شد (
غلاطيان 22:5 و 23) و بتدريج همشكل مسيح خواهيد شد (روميان 2:12; دوم قرنتيان 18:3).
ب- زندگي توام با دعا و مطالعه كتاب مقدس براي شما پرمعني تر خواهد شد.
ج- قدرت روح‌القدس را در شهادت دادن تجربه خواهيد كرد (
اعمال 8:1).
د - براي نبرد روحاني با دنيا (
اول يوحنا 15:2-17 ) بر عليه خواهش‌هاي جسماني  (غلاطيان 16:5 و 17) و بر عليه شيطان (
اول پطرس 5 : 7-9 ; افسسيان 6 : 10-13)  آمادگي خواهيد داشت.
ه- قدرت روح‌القدس را براي ايستادگي در برابر وسوسه و گناه تجربه خواهيد نمود.(
اول قرنتيان 10: 13 ; فيلپيان 4: 13 ; افسسيان 1: 19-23 ; دوم تيموتاوس 1: 7 ; روميان 6: 1-16).

تنفس روحاني
بوسيله ايمان مي‌توانيد هميشه محبت و بخشش خدا را تجربه كنيد.
اگر دريافتيد كه يك جنبه از زندگي شما (از لحاظ كردار يا گفتار) خدا را خشنود نمي‌سازد ، حتي اگرچه با او قدم بر مي‌داريد و با خلوص نيت مي‌خواهيد او را خدمت نماييد ، صميمانه از او تشكر كنيد كه گناهان گذشته و حال و آينده شما را بر اساس مرگ مسيح بر روي صليب بخشيده است ، با ايمان ، محبت و بخشش او را از آن خود بدانيد و به شراكت خود با او همچنان ادامه بدهيد. اگر نفس اماره مجدداً بوسيله گناه تخت زندگي شما را اشغال نموده ( يعني توسط نافرماني عمومي ) اقدام به تنفس روحاني نماييد.
تنفس روحاني ( ناپاكي را بيرون كردن و پاكي را وارد ساختن ) تمرين ايمان است كه شما را توانا مي‌گرداند تا محبت و بخشش خدا را دائماً تجربه نماييد.

1 - نفس برآوردن:
به گناهانت اعتراف كن - درباره گناه خود نظر خدا را قبول نموده و از او كه طبق
اول يوحنا 1: 9 و عبرانيان 10: 1-25 گناهانت را بخشيده است تشكر نما. اعتراف مستلزم توبه ، يعني تغيير اساسي در فكر ، عمل و در صورت نياز جبران مي‌باشد. 
2 - نفس فرو بردن:
اختيار زندگي خود را به مسيح بسپاريد و بوسيله ايمان ، پري روح القدس را بپذيريد ، ايمان داشته باشيد كه مطابق امر خدا در
افسسيان 5: 18 و وعده او در اول يوحنا 5: 14 و 15 ، روح القدس زندگي شما را كنترل و تقويت مي‌كند.

اگر اين جزوه براي شما مفيد و قابل استفاده بوده است ، لطفاً آن را به ديگران بدهيد و يا براي آنها بخوانيد و به اين ترتيب خداوند را به ديگران بشناسانيد.

خداوند شما را بركت دهد.

كسب اطلاعات بيشتر


من دعا نموده و مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذيرفته‌ام و براي رشد روحاني احتياج به اطلاعات بيشتري دارم.


 براي تحقيق احتياج به اطلاعت دارم.

 نام خانوادگي:

نام:

آدرس:

 

شهر:

كُد پستي:

كشور:

تلفن:

فكس:

ايميل:

@

پيشنهادات:

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با آدرس ذيل مكاتبه فرمائيد

حيات جديد

CRC
Postfach 180342
Frankfurt 60084
GERMANY

شروع

عيسي كيست؟

فيلم زندگي عيسي

7 قدم براي روزه و دعا

زندگي پر از روح

برنامه‌هاي آينده

منابع

حيات جديد

Last Updated: 25 May, 2004