انديشه و نگراني

موعظه بالاي كوه قسمت 16
قرائت ما از انجيل متي باب ششم آيات بيست و پنج الي سي و چهار مي‌باشد:
مسيح مي‌فرمايد: ((بنابراين به شما مي‌گويم, از بهر جان خود انديشه مكنيد كه چه خوريد يا چه آشاميد و نه براي بدن خود چه بپوشيد. آيا جان, از خوراك و بدن از پوشاك بهتر نيست؟ مرغان هوا را نظر كنيد كه نه مي‌كارند و نه مي‌دروند و نه در انبارها ذخيره مي‌كنند و پدر آسماني شما آنها را مي‌پروراند. آيا شما به مراتب از آنها بهتر نيستيد؟ و كيست از شما كه به تفكر بتواند ذراعي بر قامت خود افزايد؟ و براي لباس چرا مي‌انديشيد؟ در سوسن‌هاي چمن تامّل كنيد, چگونه نمو مي‌كنند! نه محنت مي‌كشند و نه مي‌ريسند! ليكن به شما مي‌گويم سليمان هم با همه جلال خود چون يكي از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را كه امروز هست و فردا در تنور افكنده مي‌شود چنين بپوشاند, اي كم ايمانان آيا شما نه را از طريق اولي؟ پس انديشه مكنيد و مگويد چه بخوريم يا چه بنوشيم يا بپوشيم. زيرا كه در طلب جميع اين چيزها امتها مي‌باشند. اما پدر آسماني شما مي‌داند كه بدين همه چيز احتياج داريد. ليكن اول ملكوت خدا و عدالت او را بطلبيد كه اين همه براي شما مزيد خواهد شد. پس در انديشه فردا مباشيد زيرا فردا انديشه خود را خواهد كرد. بدي امروز براي امروز كافي است.))
مسيح در موعظه بالاي كوه مي‌فرمايد: "انديشه نكنيد" 
براي بهتر روشن نمودن مطلب به معني لغوي واژه' "انديشه" مي‌پردازيم. در زبان يوناني كه انجيل به آن زبان نوشته شده است اين كلمه به معني "منحرف شدن توجه, پريشاني يا آشفتگي خاطر است." بنابر اين تعريف, انديشه نمودن يعني انحراف توجه از مساله‌اي بسيار مهم و ضروري به امورات ناچيز و جزئي, كه به علت عدم درك از تدارك و وعده‌هاي خدا ناشي مي‌گردد. اين حالت فكري هميشه در انتظار رخداد وقايع ناگوار است كه باعث تشويش و بي‌ثباتي در افكار و اعمال مي‌گردد. 
علت هرچه باشد مسيح مي‌فرمايد: "انديشه نكنيد.چون جان از خوراك و بدن از پوشاك بهتر است." خدائي كه بدن‌هاي ما را آفريده و در آن روح حيات دميده است آيا قادر نخواهد بود كه خوراك و پوشاك آن را نيز فراهم نمايد. مسيح مي‌گويد: "به پرندگان نگاه كنيد, غصه ندارند كه چه بخورند. نه مي‌كارند و نه درو مي‌كنند, ولي پدر آسماني شما خوراك آنها را فراهم مي‌سازد. آيا شما براي خدا خيلي بيشتر از اين پرندگان ارزش نداريد؟" 
ايماندار عزيز, خدا پدر آسماني توست, او كه براي نجات تو پسر يگانه خود عيسي مسيح را دريغ ننمود آيا تمام احتياجات تو را برآورده نخواهد ساخت؟ 
در متن قرائت شده امروز مسيح طريق رويارويي با اضطراب و نگراني را به ما نشان مي‌دهد. "اول ملكوت خدا و عدالت او را بطلبيد كه اين همه براي شما مزيد خواهد شد." هرگاه ايماندار در زندگي خود, به خدا بيش از هر چيز ديگر اهميت دهد و به او دل ببندد, از آرامش فكري برخوردار خواهد شد و خدا همه نيازهاي او را برآورده خواهد ساخت. اما چگونه مي‌توان ملكوت خدا را اول قرار داد؟ در موعظه بالاي كوه مسيح به سه نكته اساسي اشاره مي‌كند. 
يكم: با خدمت نمودن خدا با تمام توان خود.
دوم: با پاك نگه داشتن افكار به وسيله تمركز بر نيكويي, حقيقت و عدالت. 
سوم: ذخيره گنج در آسمان به وسيله نيكوكاري و كمك به مستمندان مادي ومعنوي.
با پيروي از اين اوامر خدا تمام احتياجات شما را برآورده خواهد نمود؛ چون او هم مايل است و هم توانا تا خواست خود را به انجام رساند. 
گفتار دنيا براي تسلي افسردگان متفاوت از طريق خداست. دنيا مي‌گويد: "بي‌خيال, دنيا درگذر است, خوش باش." خدا مي‌فرمايد: "انديشه نكنيد, اول ملكوت خدا را بطلبيد وخوشحال خواهيد بود."
هرگاه گفته‌هاي مسيح را به دل بگيريم و از آن اطاعت و پيروي نماييم, خانه ما بر صخره بنا مي‌گردد و طوفان‌هاي زندگي قادر نخواهند بود آسيبي به آن رسانند. در غير اين صورت بنيان خانه ما بر شن خواهد بود كه با اندك مصيبت ويران خواهد گرديد." 
ايماندار عزيز, تصميم تو چيست؟ توكل كامل به مسيح يا حمل بار سنگين زندگي به تنهايي؟ خداوند به شما فيض عطا كند تا طريق حيات را برگزيند. آمين.