دستورالعملها به زبان فارسي 

All Browsers

  1. Download a 71 Kb zipped file persianwwwfont.zip.

  2. Create a directory, say, C:\PersianFont TTF, and put file persianwwwfont.zip into this directory.

  3. Unzip the downloaded file into C:\PersianFont TTF using pkunzip.exe or WinZip for Windows.

  4. Start/Settings/ControlPanel.

  5. Select Fonts/File/InstallNewFonts.

  6. Select folder (directory) C:\PersianFont TTF and Push SelectAll and OK buttons

 

شروع

عيسي كيست؟

فيلم زندگي عيسي

7 قدم براي روزه و دعا

زندگي پر از روح

برنامه‌هاي آينده

منابع

حيات جديد

Last Updated: 15 January, 2004