شروع

راديو

عيسي كيست؟ شخصاً مسيح را بشناسيد فيلم زندگي عيسي زندگي پر از روح

مطالعه كتاب مقدس

بيش از يك نجار

فيلم زندگي عيسي

 فيلم زندگي عيسي، فيلم دو ساعته‌اي است برگرفته از انجيل لوقا,كه به عنوان صحيح‌ترين شرح حال از زندگي مسيح كه تاكنون به صورت فيلم در آمده، شناخته شده است.اين سايت به زبانهاي ديگر نيز قابل دسترسي مي‌باشد:

هدف پروژه فيلم عيسي اين است كه آن را به تمام مردم جهان به زبان خودشان نمايش دهند. حال اگر شما به زبان سواحيلي، فرانسه يا 550 زبان ديگر صحبت مي‌كنيد فيلم عيسي را به زبان خودتان درك خواهيد نمود.

شما فرصت بي‌نظيري داريد تا :

· زبان خود را از  739 زباني كه در فهرست وجود دارد و قابل دسترسي مي‌باشند، بيابيد.

· به صداي فيلم گوش دهيد.

· فيلم را مشاهده كنيد.

· كاستي از فيلم را به زبان خودتان سفارش دهيد.

· در مورد زمينه و پشت‌صحنه فيلم عيسي بيشتر بدانيد.

بوسيله تلاشهاي پروژه فيلم عيسي و بيش از 800 آژانس مسيحي بيش از 5/3 ميليارد نفر در سراسر جهان فيلم بي‌نظير عيسي را ديده و قسمت اعظم آنان داستان عيسي را به زبان خود شنيده و درك نموده‌اند.

شروع

عيسي كيست؟

فيلم زندگي عيسي

7 قدم براي روزه و دعا

زندگي پر از روح

برنامه‌هاي آينده

منابع

حيات جديد

Last Updated: 15 January, 2004