روميان 22:14و23 
آيا تو ايمان داري؟ پس براي خودت در حضور خدا آن را بدار, زيرا خوشابحال كسي كه بر خود حكم نكند در آنچه نيكو مي‌شمارد. لكن آنكه شك دارد اگر بخورد ملزم مي‌شود, زيرا به ايمان نمي‌خورد؛ و هر چه از ايمان نيست گناه است.