افسسيان 18:5
و مست شراب مشويد كه در آن فجور است, بلكه از روح پر شويد.