اعمال رسولان 1:1-9 

صحيفه اول را انشا نمودم, اي تيوفلس, درباره همه اموري كه عيسي به عمل نمودن و تعليم دادن آنها شروع كرد. تا آن روزي كه رسولان برگزيده خود را به روح‌القدس حكم كرده, بالا برده شد. كه بديشان نيز بعد از زحمت كشيدن خود, خويشتن را زنده ظاهر كرد به دليلهاي بسيار كه در مدت چهل روز بر ايشان ظاهر مي‌شد و درباره امور ملكوت خدا سخن مي‌گفت. و چون با ايشان جمع شد, ايشان را قدغن فرمود كه <از اورشليم جدا مشويد, بلكه منتظر آن وعده پدر باشيد كه از من شنيده‌ايد. زيرا كه يحيي به آب تعميد مي‌داد, ليكن شما بعد از اندك ايامي, به روح‌القدس تعميد خواهيد يافت.> پس آناني كه جمع بودند, از او سوال نموده, گفتند: <خداوندا آيا در اين وقت ملكوت را بر اسرائيل باز برقرار خواهي داشت؟> بديشان گفت: <از شما نيست كه زمانها و اوقاتي را كه پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانيد. ليكن چون روح‌اقدس بر شما مي‌آيد, قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد, در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان.> و چون اين را گفت, وقتي كه ايشان همي نگريستند, بالا برده شد و ابري او را از چمشان ايشان در ربود.