دوم تيموتاوس 7:1 
زيرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلكه روح قوت و محبت و تأديب را.