اول يوحنا 9:1
اگر به گناهان خود اعتراف كنيم, او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد.