اول يوحنا 1:1 تا 2 :1-3
آنچه از ابتدا بود و آنچه شنيده‌ايم و به چشم خود ديده, آنچه بر آن نگريستيم و دستهاي ما لمس كرد, درباره كلمه حيات. و حيات ظاهر شد و آن را ديده‌ايم و شهادت مي‌دهيم و به شما خبر مي‌دهيم از حيات جاوداني كه نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آنچه ديده و شنيده‌ايم شما را اعلام مي‌نماييم تا شما هم با ما شراكت داشته باشيد. و اما شراكت ما با پدر و با پسرش عيسي مسيح است. و اين را به شما مي‌نويسم تا خوشي ما كامل گردد. و اين است پيغامي كه از او شنيده‌ايم و به شما اعلام مي‌نماييم, كه خدا نور است و هيچ ظلمت در وي هرگز نيست. اگر گوييم كه با وي شراكت داريم, در حالي كه در ظلمت سلوك مي‌نماييم, دروغ مي‌گوييم و براستي عمل نمي‌كنيم. لكن اگر در نور سلوك مي‌نماييم, چنانكه او در نور است, با يكديگر شراكت داريم و خون پسر او عيسي مسيح ما را از هر گناه پاك مي‌سازد. اگر گوييم كه گناه نداريم خود را گمراه مي‌كنيم و راستي در ما نيست. اگر به گناهان خود اعتراف كنيم, او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد. اگر گوييم كه گناه نكرده‌ايم, او را دروغگو مي‌شماريم و كلام او در ما نيست. 
اي فرزندان من, اين را به شما مي‌نويسم تا گناه نكنيد؛ و اگر كسي گناهي كند, شفيعي داريم نزد پدر يعني عيسي مسيح عادل. و اوست كفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلكه به جهت تمام جهان نيز. و از اين مي‌دانيم كه او را مي‌شناسيم, اگر احكام او را نگاه داريم.