ده قدم اساسي بسوي رشد مسيحي

 
   
  درس اول: عيسي مسيح كيست؟

   هدف درس: شناخت عيسي مسيح به عنوان پسر خدا

   قرائت: يوحنا 1:1-34
  آيه حفظي: يوحنا 6:14

  شخصيت بي‌نظير عيسي مسيح 

در صورتي كه مي‌توانستيد پيشگويي كنيد كه در پنج دقيقه آتي چه وقايع مهمي در دنيا رخ دهد, چه اتفاقي مي‌افتاد؟ اگر مي‌توانستيد دقيقاً وقايع آينده را پيشگويي كنيد چه؟ آيا توانايي پيشگويي آينده به شما قدرت خارق‌العاده‌اي نمي‌داد؟ آيا كسي حرف‌هاي شما را باور مي‌كرد؟

احتمالا افرادي باور مي كردند, ولي عده بسياري هم باور نمي‌كردند. بسياري به كتاب مقدس ايمان ندارند, با وجود اين, كتاب مقدس بطور شگفت‌انگيزي صدها واقعه را قبل از وقوع پيشگويي كرده است. جزييات برخي از اين وقايع بطور دقيق و معمولاً صدها و گاهي هزاران سال قبل از وقوع پيشگويي شده است. بعضي از پيشگويي‌ها يا نبوت‌ها مربوط به شهرها يا كشورهايي مانند صور, اريحا, سامره, اورشليم, فلسطين, موآب و بابل مي باشد. برخي از پيشگويي‌ها نيز مربوط به افراد مشخصي مي‌باشد. بسياري از اين پيشگويي‌ها قبلا تحقق پذيرفته‌اند, اما برخي نيز در آينده به انجام خواهند رسيد.

در عهد عتيق بيش از 300 پيشگويي يا نبوت در مورد مسيح وجود دارد. تولد او تقريبا از 2000 سال قبل پيشگويي شده و وقايع زندگي او در فاصله زماني 1500 سال توسط انبياي متعددي پيشگويي شده است. تاريخ تأييد مي‌كند كه حتي كوچكترين جز اين نبوت‌ها طبق پيشگويي‌ها صورت گرفته است و اين ثابت مي‌كند كه عيسي بدون شك, مسيح حقيقي, پسر خدا و نجات دهنده جهان مي‌باشد.

جدول زير فهرست برخي از اين پيشگويي‌هاي حيرت‌انگيز در مورد عيسي مسيح را همراه با تحقق آنها نشان مي‌دهد.

 

واقعه

نبوت عهد عتيق

تحقق نبوت در عيسي

تولد عيسي

اشعيا 7: 14

متي 1: 18 و 22 و 23

مكان تولد او

ميكاه 5: 2

لوقا 2: 4 و 6 و 7

دوران طفوليت او در مصر

هوشع 11: 1

متي 2: 14-15 

هدف از مرگ او

اشعيا 53: 4 - 6

دوم قرنتيان 5: 21 و اول پطرس 2: 24

خيانت به او

زكريا 11: 12-13؛ 6:13

متي 26: 14-16؛ 27: 3-10

مصلوب شدن او

مزمور 22

متي 27

قيام او

مزمور 16: 9-10

اعمال 2: 31


ادعاهاي عيسي مسيح در مورد خويش
1- عيسي در آيات زير در مورد خويش چه ادعاهايي نموده است؟ اين ادعاها را با كلمات خود بنويسيد.
مرقس 14: 61-62؛ يوحنا 6: 38 و 8: 42؛ يوحنا 5: 17-18؛ يوحنا 30:10 


در آيات زير: كساني كه سخن مسيح را مي‌شنيدند فكر مي‌كردند منظور او چيست؟
يوحنا 14: 7؛ يوحنا 14: 8-9

2- عيسي در آيات زير ادعاي انجام چه كارهايي را مي‌كند؟
يوحنا 5: 21؛ متي 9: 6؛ يوحنا 6: 45-47

3- عيسي مسيح در آيات زير چه پيشگويي‌هايي مي‌كند؟
مرقس 9: 31؛ لوقا 18: 31-32؛ يوحنا 14: 1-3

4- ويژگي‌هاي عيسي مسيح كه در آيات زير ذكر شده و از خصوصيات خداي قادر مطلق است را نام ببريد.
يوحنا 2: 24؛ متي 8: 26-27؛ يوحنا 11: 43-45 

مطابق آيات بالا, عيسي مسيح ادعاي خدايي مي‌كرد. تنها كسي مي‌تواند چنين ادعاهايي بنمايد كه خود را خدا بداند. دوستان و حتي دشمنان او براي او مقام خدايي قائل مي‌شدند و عيسي هرگز تلاش نمي‌كرد تا نظر آنها را انكار كند, بلكه پيروانش را به خاطر ايمانشان تأييد مي‌كرد.

اهميت حقايق مربوط به هويت عيسي مسيح
1- فرض كنيد عيسي خدا نبود. در صورتي كه بدانيد كه او مي‌دانست كه خدا نيست و هيچ يك از ادعاهايش صحت ندارد, چه نتيجه‌اي در مورد او خواهيد گرفت؟

2- فرض كنيد عيسي صادقانه در اشتباه بود و فرض كنيد او صادقانه به اين ادعاهاي واهي و اشتباه ايمان داشت, در اين صورت چه نتيجه‌اي در مورد او خواهيد گرفت؟

3- بررسي ادعاهاي او از چه لحاظ اهميت دارد؟

 

 ديگران راجع به عيسي مسيح چه مي‌گفتند؟
1- پيروان او: يحيي تعميد دهنده ( يوحنا 1: 29 )؛ پطرس ( متي 16: 16 )

پاسخ عيسي به اضهار نظر پطرس چگونه بود؟ ( آيه 17 ) 

مرتا ( يوحنا 11: 27 )؛ توما ( يوحنا 20: 28 )

 پاسخ عيسي توما به چگونه به شما مربوط مي شود؟ ( آيه 29 ) 

پولس ( دوم قرنتيان 5: 21 و تيطس 2: 13 ) 

2- دشمنان او : يهوديان ( يوحنا 10: 33 )؛ يهودا ( متي 27: 3-4 )

پيلاطس ( متي 27: 22-23 )؛ سربازان رومي ( متي 27 : 54 )

3- اعتقاد شما در مورد عيسي چيست؟ پايه و اساس اعتقاد شما بر چه چيزي قرار دارد؟ فهرست حقايقي را كه به شما كمك مي كنند تا الوهيت عيسسي را بشناسيد, بنويسيد.

كار برد عملي در زندگي
1- چرا اين مهم است كه شما شخصأ, شخصيت واقعي عيسي مسيح را بشناسيد؟

2- آيا شما عيسي را به زندگي خود دعوت كرده‌ايد؟ ( به قسمت "دعوت به حيات " واقع در صفحه 39 مراجه كنيد).

3- شما با پذيرش عيسي مسيح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود انتظار تجربه كردن چه نوع تغييراتي را داريد؟

 

نام و نام خانوادگي:   

آدرس الكترونيكي:    

پيشنهادات و سوالات

          

  به درس دوم رجوع كنيد


عيساي بي‌نظير
عيسي مسيح كيست؟
زندگي زميني عيسي مسيح
مرگ عيسي مسيح
قيام عيسي مسيح 
زندگي عيسي مسيح در شخص مسيحي
كليساي عيسي مسيح 
مرور

 

 


طراحي، ايجاد و نگهداري اين سايت توسط Linc-net انجام مي‌شود. حق انحصاري آن براي كانون محفوظ مي‌باشد ( 1994 تا 2001 ). هر گونه تكثير، ذخيره در سيستم بازيابي يا انتقال اين مطالب بدون كسب اجازه از انتشارات حيات جديد، مگر مواردي كه قصد نقل قول يا استفاده از كاركرد عادي اين وب سايت را داشته باشيد، امكان‌پذير نمي‌باشد.

نسخه چاپ شده اين دروس و كتب مربوط به معلمين درانتشارات حيات جديد موجود مي‌باشد. copyright@lifeagape.org