ده قدم اساسي بسوي رشد مسيحي

 

 

   

درس سوم: راهنمايي براي داشتن دعاي موثر روزانه

هدف درس: به كار بردن يك راهنماي ساده براي دعاي روزانه 

قرائت: اعمال 7 و 8 
آيه حفظي: اول قرنتيان 14: 40

شخص مسيحي و دعا

نمي‌توان براي دعاي موثر يك فرمول جادويي ارائه نمود. خدا به اين دليل كه ما با ترتيب تشريفاتي درستي دعا مي‌كنيم, به دعاي ما پاسخ نمي‌دهد. خدا بيشتر به حالت باطني و قلبي ما توجه مي‌كند تا به كلماتي كه در دعا ادا مي‌كنيم. <جان بنيان> ( John Bunyan ) نويسنده كتاب "سياحت مسيحي" گفته است: <به هنگام دعا اگر كلماتي نگوييم ولي دل ما در كار باشد بهتر است از اين كه كلماتي را ادا كنيم ولي دل ما در دعا نباشد.>
با وجود اين كلام خدا مجموعه‌اي از عناصر يا اجزا اساسي خاصي را به ما ارائه مي‌كند, كه اگر آنها را در ارتباط خود با خدا بگنجاينم ما را قادر خواهند ساخت تا جواب دعاهاي خود را بيابيم.
در اين درس راهنماي ساده‌اي را مورد توجه قرار خواهيم داد كه مي‌توانيد در عبادت روزانه خود از آن استفاده كنيد و آن عبارت است از:
· پرستش
· اعتراف 
· شكرگزاري
· التماس يا طلب نمودن

شما مي‌توانيد حروف اول اين كلمات را كنار هم قرار داده (پاشا) آن را در خاطر خود نگاه داريد و به اين وسيله هميشه اين فرمول را به ياد داشته باشيد.

پرستش
1- چرا بايد خدا را تمجيد و پرستش نماييم؟ ارميا 32: 17

 

اول يوحنا 4: 10

 

فيليپيان 1: 6 

 

2- الف) بهترين راه براي ابراز حق شناسي, سپاسگزاري, ايمان و اعتماد به خدا در تمام اوضاع و احوال چيست؟ (فيليپيان 4: 6)

 

ب) خدا از ما چه توقعي دارد؟ ( اول تسالونيكيان 5: 16-18)

 

ج) اگر گاهي براي شما مشكل است خدا را تمجيد نماييد, بعضي از مزامير را بخوانيد (مخصوصاً مزامير 146-150 را).

 

3- شما پرستشها و تمجيدات خود را چگونه به خدا اظهار مي‌كنيد؟

اعتراف 
اشعيا 59: 1-2 را بخوانيد.
1- چه چيزي مانع مشاركت ما با خدا مي‌شود؟

 

2- في مزمور 51 صلاة داود بعد أن فقد الشركة مع الله. فمـاذا استنتج داود ان الله يطلب منه؟ (مزمور 51: 6-16-17)

 

2- مزمور 51 دعاي داود است, هنگامي كه در مشاركت با خدا دچار لغزش و مشكل شده بود. به نظر داود خدا چه انتظاري از او داشت؟ (مزمور 51: 6 و 16-17)
 

3- مزمور 32: 1-7 را بخوانيد.
الف) نظر و تجربه داود در مورد اعتراف چه بود؟

 

ب) تجربه داود در مورد عدم اعتراف چه بود؟ (آيات 3-4)

 

4- الف) زماني كه در مي‌يابيد رابطه و مشاركت شما با خدا مختل شده مي‌بايد چه كار كنيد؟  (اول يوحنا 1: 9)

 

ب) چه گناهي در زندگي شما مانع مشاركت شما با خدا مي‌شود؟

 

ج) با اين گناه چه برخوردي خواهيد كرد؟شكرگزاري 
بياييد هرگز مرتكب گناه ناسپاسي و ناشكري نسبت به خدا نشويم.
1- الف) به چه ميزان بايد شكرگزار باشيم؟ (عبرانيان 13: 15)

ب) براي چه چيزهايي بايد شكرگزاري نماييم؟ (افسسيان 5: 20)؟ چرا؟ (اول تسالونيكيان 5: 18)

2- آيا در شرايطي كه نامساعد و نامطلوب به نظر مي‌رسند نيز بايد شكرگزار باشيم؟ (روميان 5: 3-4)

3- الف) هنگام دعا چگونه در عمل شكرگزاري مي‌نماييد؟

ب) در زندگي روزانه خود چطور؟

4- الف) فهرستي از مسائل, مشكلات, يأس‌ها, دردها و رنجها, و عوامل نامطلوبي كه شما را نگران مي‌كند, تهيه نماييد.

ب) براي هر كدام از آنها شروع به شكرگزاري نماييد و به اين وسيله اعتماد و توكل خود را به خدا نشان دهيد.

التماس يا طلب نمودن
1 - شفاعت.
نمونه‌‌اي از شفاعت در كولسيان 1: 3 آمده است. پولس رسول براي مسيحيان كولسي چه دعايي كرد؟

اكثر اوقات كوشش‌هاي ما براي راهنمايي و هدايت مردم به سوي مسيح بي ثمر مي‌ماند چون كه ما آمادگي لازم براي شهادت دادن را به فراموشي مي‌سپاريم. قانون و ترتيب الهي اين است كه ما اول درباره مردم با خدا صحبت نماييم و سپس درباره خدا با مردم سخن بگوييم. اگر از اين قاعده پيروي نماييم به نتيجه خواهيم رسيد. دعا حقيقتاً آن جايي است كه ما مردم را براي مسيح صيد مي‌كنيم و شهادت دادن صرفاً جمع‌آوري نتايج و ثمرات دعا است.
در حالي كه مطالب بالا را مورد تعمق و تفكر قرار مي‌دهيد, فهرستي از درخواست‌هايي كه براي مسيحيان و غير مسيحيان از خدا داريد, تهيه نماييد.

2- درخواست.
چرا بايد از خدا انتظار داشته باشيم تا به دعاهاي ما پاسخ دهد؟ (متي 7: 9-11 , روميان 8: 32)

مطابق مزمور 84: 11-12 خدا وعده انجام چه كاري را داده است؟

ايمان چه نقشي در دعاهاي ما دارد؟ (مرقس 11: 24, يعقوب 1: 6-7)

به غير از ايمان چه چيز ديگري به جهت اجابت دعا ضروري است؟ (متي 6: 9-10, اول يوحنا 5: 14-15)

خدا چرا به بعضي از دعاها پاسخ نمي‌دهد؟ (يعقوب 4: 3)

اين موضوع چه ارتباطي با دعاهاي شما دارد؟

3- دوم قرنتيان 12: 7-10 را در پرتو روميان 8: 28 توضيح دهيد. 
اين قسمت در خصوص دعاهايي كه ظاهراً بي‌جواب مانده‌اند, به ما چه مي‌آموزد؟

كاربرد عملي در زندگي
1- به فهرستي كه در آخر درس اول تهيه كرديد, درخواست‌هاي ديگري اضافه كنيد.

2-روش "پاشا" را در دعاهاي روزانه خود آغاز كنيد و بعد از چند روز بنويسد دعاهاي شما چه تغييري كرده است؟

3-فهرستي از موقعيت‌ها و وضعيت‌هاي روزانه كه در آن مي‌توانيد خدا را تمجيد و شكرگزاري نماييد و به اين وسيله عكس‌العمل خداپسندانه را نسبت به آن موقعيت‌ها در خود تقويت نماييد, تهيه نماييد.

پس از تهيه اين فهرست در اين موقعيت‌ها خدا را تمجيد كنيد و به شكرگزاري بپردازيد.

 

 

نام و نام خانوادگي:   

آدرس الكترونيكي :   

پيشنهادات و سوالات:

        

به درس چهارم "چگونه با قدرت دعا كنيد؟" رجوع كنيد.


كشف اسرار دعاي موفق

مقصود و هدف دعا

مخاطب ما در دعا كيست

راهنمايي براي داشتن دعاي موثر روزانه

چگونه با قدرت دعا كنيم

وعده‌هاي خدا در مورد دعا

برنامه‌ريزي اوقات عبادت روزانه

مرور


 

 


طراحي، ايجاد و نگهداري اين سايت توسط Linc-net انجام مي‌شود. حق انحصاري آن براي كانون محفوظ مي‌باشد ( 1994 تا 2001 ). هر گونه تكثير، ذخيره در سيستم بازيابي يا انتقال اين مطالب بدون كسب اجازه از انتشارات حيات جديد، مگر مواردي كه قصد نقل قول يا استفاده از كاركرد عادي اين وب سايت را داشته باشيد، امكان‌پذير نمي‌باشد.

نسخه چاپ شده اين دروس و كتب مربوط به معلمين درانتشارات حيات جديد موجود مي‌باشد. copyright@lifeagape.org