مزمور 11:103-13 
زيرا آنقدر كه آسمان از زمين بلندتر است, به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظيم است. به اندازهاي كه مشرق از مغرب دور است, به همان اندازه گناهان ما را از ما دور كرده است. چنانكه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت مي‌نمايد.